שליחת אישור הזמנה
רכב + גלדיאטור

טופס הזמנה
[field id="your_name"]
[field id="days"]
[field id="service_select2"]
[field id="hp"]
[field id="credit_nama"]
[field id="id_card"]
[field id="your_email"]
[field id="your_phone"]
[field id="your_vi"]
[field id="credit_date"]
[field id="CVV"]
[field id="total_per"]
[field id="total"]

סכם השכרת מכונה לניקוי ספות

שנערך ונחתם בתאריך המופיע בנספח ההזמנה הדיגיטלי להסכם זה (להלן נספח ההזמנה):
בין: חברת המנגליסטים בע"מ- ח.פ 515050227  (להלן – "המשכיר" "מצד אחד"),

לבין: ה"שוכר" אשר פרטיו מופיעים בנספח ההזמנה להסכם זה (להלן – "השוכר" "מצד שני")

הואיל וחברת המנגליסטים בע"מ הינה הבעלים של העסק להשכרת ציוד ניקיון הכולל מכונה מקצועית לניקוי ספות (שיקרא להלן: "המשכיר")

 לפיכך, הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. השוכר ישלם סך של 300 ש"ח + מע"מ ליום השכרה (24 שעות) דמי שכירות עבור הציוד כמופיע בס' 3 להסכם זה.

3. השוכר קיבל לידיו:
3.1 – מכונה מקצועית לשטיפת ספות דגם סברינה מקסי מק'ט 97766
3.2 – צינור ניקוי גמיש המכיל מערכת התזה ושאיבה.
3.3 – חומר ניקוי ריפודים מסוג פורמולה 90 המיועד לשימוש במכונה (כ-40 גרם חומר ניקוי). השוכר מצהיר כי הוא יודע כי אין להשתמש בכל חומר ניקוי אחר, למעט חומר הניקוי המסופק עם המכונה.

4. השוכר מתחייב להחזיר את כל הציוד שקיבל בתום תקופת השכירות המוסכמת. השוכר מתחייב כי ישמור על הציוד ויחזיר אותו תקין ושלם למעט בלאי סביר – אם יימצא כזה.

5. זמן שכירות הציוד המינימלי הינו למשך 24 שעות והוא ייקבע בהתאם למופיע בנספח הדיגיטלי להסכם זה.

6. השוכר יספק מספר כרטיס אשראי תקין לחיוב ההזמנה ולביטחון קיום הסכם זה. המשכיר יהיה רשאי לממש תשלומים באמצעות הכרטיס, בהתאם למקרים הבאים:
6.1 – מידה והשוכר החזיק בציוד, על כל יום נוסף מעבר לזמן השכירות המוסכם המופיע בס' 5 לעיל, תגרור אחריה חיוב של 500 ש"ח + מע"מ בעבור כל יום איחור.

6.2 – במקרה בו הציוד המושכר לא יוחזר, או לחילופין יוחזר תקול מנזק או שימוש בלתי אחראי- יגרור חיוב בהתאם לנזק ולעלות התיקון המופיעה במחירון היצרן, כל זאת ועוד סך החיוב לא יעלה על 6000 ש"ח + מע"מ.

6.3 – במקרה בו הציוד לא יושב בזמן למשכיר לפי הסכם זה, ובמקרה בו האיחור בהשבה יעלה על 7 ימי עסקים ובמקרה בו ניתנה אזהרת חיוב לשוכר, יחייב את כרטיס השוכר בסך של 8000 שח + מע"מ.

7. הסרת אחריות – המשכיר מספק לשוכר מכונה מקצועית לניקוי ספות אשר נרכשה מיצרן מורשה ומשווק מאושר. יחד עם זאת המשכיר מסיר כל אחריות אודות תוצאות הניקוי הרצויות, המצויות או קרות נזק כלשהו לספות או לכל מוצר אחר אותו יבחר השוכר לנקות באמצעות המכונה.

8. למשכיר לא תקום אחריות במקרה של שימוש לא נכון או מתאים בציוד המושכר והשוכר ישא בנטל הנזק שיגרם לציוד במקרה מסוג זה ויהיה חייב לשפות את המשכיר בגין כל נזק שיגרם לציוד בגין השימוש ו/או החזקה של השוכר., אשר יגרמו כתוצאה ממחדל של השוכר ו/או באחריות השוכר.

9. איסוף והחזרה – את המכונה יש לאסוף בנקודת הציון בהתאם למופיע בנספח ולהחזיר בתום תקופת השכירות, בחזרה לאותו המקום ממנו היא נאספה. למען הסר ספק זמן השכירות בופעל, יקבע בהתאם לזמן האיסוף המקורי וזמן ההחזרה של המכונה בפועל לידיו של המשכיר.

10. דגשים לפני השימוש 
– יש להשתמש אך ורק בסבון המסופק עם המכונה (ניתן לרכוש תוספת סבון מהמשכיר בלבד).
– אין לשאוב עם המכונה כל חומר העלול לגרום לנזק למכונה בין היתר שאריות שיפוץ, אבנים, טיח, בטון, חצץ וכדומה.
– המכונה מיועדת לניקוי ריהוט בלבד, אין לנקות בעזרתה כל משטח מסוג אחר בין היתר, משטחים חיצוניים, גינות, מדרכות, שבילים או רצפות.
– בתחילת השימוש במכונה- שימו לב כי אתם ממלאים את החומר הנוזלי אך ורק בחור ובמקום המיועד למילוי הנוזלים הנקיים (לא לשפוך מים על גוף המכונה או באזור המנוע והמסנן אוויר)
– בסיום השימוש במכונה- שימו לב כי אתם מרוקנים את המים המלוכלכים בצורה עדינה, אל אסלת השירותים יש לשים לב לא להרטיב את גוף המכונה ואת אזור המנוע והמסנן אוויר)

ובזאת באנו על החתום:

השוכר –  שם השוכר : _______ ת.ז : _________ חתימה: אישור דיגיטלי

המשכיר – שם המשכיר: חברת המנגליסטים בע"מ   ח.פ: 515050227   חתימה: אישור דיגיטלי